milk-from-eden

תקנון

כללי:

אתר http://wordpress-544052-1744899.cloudwaysapps.com/ (”האתר”) הינו בבעלות חברת חלב בראשית בע”מ (להלן: ”החברה”) ומהוה אתר לרכישה מקוונת של מוצרי קוסמטיקה ופארמה. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו (להלן: ”התוכן”) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (”תנאי השימוש”). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש. חלק מהשימוש בשירותים באתר כפופים להסכמה מפורשת שלך לתנאים המפורטים להלן וללא מתן הסכמתך המפורשת לא תוכל לעשות שימוש באותם שירותים. החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, מפאת הנוחות, אך פונים לשני המינים כאחד.

קניין רוחני:

מלוא הזכויות באתר לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט וכל חומר אחר (”הקניין”) שייכים לחברה. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

חל איסור להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש, אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.

החברה מכבדת את הזכויות (כולל זכויות קניין רוחני) של אחרים, ועל כן מבקשת מהמשתמשים בשרותיה לנהוג באותו אופן. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל אחריות, ייתכן והחברה תבטל את חשבונות המשתמשים אשר יפגעו או יפרו זכויות כאלו של אחרים.

מדיניות אחריות:

כלל המוצרים הנמכרים דרך האתר הינם באחריות הבלעדית של  הספק של אותם מוצרים שנרכשו. החברה ו/או האתר אינם היצרן ו/או היבואן ולכן לא יישאו באחריות כלשהי למוצרים שנרכשו באתר.

נתוני הפריטים אשר נמסרים באתר הם כפי שנמסרו לנו על ידי יצרני הפריטים והם באחריותם הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו.

ברכישת המוצרים אין החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לרוכש לרבות נזקים בריאותיים. האחריות הבלעדית לנזקים כלשהם שנגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש דרך האתר הינה בידי היצרן של אותו מוצר.

הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלישיים, הרי שהחברה אינה יכולה להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר.

החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמשים, אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים.

החברה נוקטת את כל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה על מנת לאכוף את האמור לעיל וכן בודקת ומבקרת באופן שוטף את התוכן הקיים באתר ע”י מגוון אמצעים אנושיים וטכנולוגיים. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את תנאי האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש זה, תופסק במידית אפשרותו להשתמש בשירותי האתר והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט נגדו הליכים משפטיים. המשתמש ישפה את החברה, בעליה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה על כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לחברה עקב הפרה של אחד או יותר מן התנאים.

אין לראות בטקסטים המופיעים באתר לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו משום הבעת דעה לגבי אופי המוצר, טיבו או פעולתו הרפואית מטעם החברה ואין לראות בחברה כאחראית לעולה מן הכתוב בתיאור המוצרים ואופן פעולתם לרבות יתרונותיהם הבריאותיים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, כל מידע המופיע באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בשום צורה ”ייעוץ רפואי” ו/או ”המלצה לטיפול” ו/או ”עובדה רפואית”. המידע הינו כללי ואין אפשרות להתאים את המידע באופן פרטני לכל אדם ואדם ולכן יש להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בטרם רכישת המוצרים.

מדיניות תשלומים, משלוחים וזמני אספקה:

האתר מאפשר לך לרכוש באופן ישיר מגוון מוצרי פארם המוצעים לך והמסופקים על ידי ספקים ו/או יצרנים ו/או מפיצים שונים (להלן: ”הספק”). כל מוצר הנמכר באתר מוצג על גבי ”דף מכירה” אשר כולל את פרטי המוצר, מחיר המכירה שלו ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: ”דף מכירה”). יש לציין כי כלל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ על פי החוק.

המכירות באתר יכולות להתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה של האתר (להלן: ”עסקת אשראי”). עסקת אשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקן SSL.

דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי מתבצעת על ידי חברת  וריפון הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי ועומדת בכל התקנים המחמירים של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. במידה והמערכת תיתקל בסירוב חיוב האשראי תקבלי הודעה מתאימה לכך.

בכל מקרה של סירוב אמצעי התשלום תופיע למבצע הפעולה הודעה מתאימה ועליה לפנות אל החברה לצורך השלמת העסקה בעסקה טלפונית או לחילופין לפנות למשרדי החברה לסיוע בסגירת העסקה. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. יובהר כי מועד המשלוח יוחל מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

בכל מקרה של סירוב אשראי, על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה בתוך 7 ימים מרגע שליחת ההודעה על עסקה לא מושלמת. קרה ומבצע הפעולה לא השלים את העסקה בתוך פרק זמן זה, החברה רשאית להתייחס לעסקה כמבוטלת.

למבצע הפעולה ניתנת האפשרות לפנות לחברה ולבקש שינוי תנאי התשלום או אמצעי תשלום כל עוד אלו עומדים בתנאי העסקה ובכפוף למדיניות של חברות האשראי. במקרה והשינוי כרוך בתוספת עלות מצד חברת הסליקה ו/או חברת האשראי, אזי החברה תחייב את מבצע הפעולה באותה תוספת עלות.

כל משתמש אשר ביצע רכישה באתר רשאי לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

חשוב לציין כי מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה עבירה פלילית ומבצע הפעולה צפוי להליכים משפטיים אזרחיים ופליליים.

במקרה ומוצר שנרכש אזל מהמלאי, תינתן הודעה טלפונית לרוכש,  ובהתאם רשאי הרוכש לבטל את הזמנתו במידה ולא יימצא עבורו מוצר תחליפי העומד לשביעות רצונו ואישורו.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הספק, את החברה ואת האתר. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספק ונמצאים באחריותו הבלעדית והמלאה של הספק. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או פעולת רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא. החברה תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת.

ידוע לך והנך מסכים לכך כי הנהלת האתר שולחת מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למנויי האתר והמשתמשים בו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד. תנאים אלו מתווספים לכל התנאים האחרים אשר מופיעים באתר בהקשרים ספציפיים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, את מבנהו וכן את מגוון השירותים המוצעים דרכו וזאת ללא כל צורך או התחייבות להודיע לך על כך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה תהא אחראית להובלת המוצר שרכשת לכתובת אותה ציינת בעת ההזמנה ותוך 7 ימי עסקים, ע"י שליח מטעם חברת השליחויות.

דמי המשלוח נקובים בעמוד הקופה.

אספקת המוצרים מוגבלת לשטח מדינת ישראל בלבד למעט אזורים המוגדרים כאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית.

מדיניות ביטולים:

האתר יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

– המוצר הוחזר תוך 14 יום.

– המוצר יימסר לשליח במועד שיתואם עם הנהלת האתר או שיוחזר ישירות למשרדי החברה בכתובת: המגשימים 12 בית חנן.

– המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.

– שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר בנוסף למספר ההזמנה. המשתמש יתיר לחברה להעביר את שמו וכתובתו לספק של המוצר.

מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

מדיניות פרטיות:

במהלך ביצוע רכישה ייאספו על ידי האתר פרטיך האישיים הכוללים בין היתר את שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכיו”ב. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר וליעל את השירות באתר. למען הסר ספק, לא מתבצע איסוף של מספר כרטיס אשראי.

הנך מסכים בזאת כי כל הפרטים הנאספים על ידי המערכת במהלך הליך הרכישה ייאגרו במסד הנתונים של החברה ויכולים לשמש אותה לביצוע מחקר סטטיסטי ו/או ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה החברה רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS).

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס”ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, תהיה רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

החברה מתחייבת כי לא תמסור את פרטי לקוחותיה לגורם צד ג' כלשהו ולא תעשה כל שימוש לרעה במידע הנאסף.

במידה ונשלח למשתמש תוכן שיווקי באמצעות מערכת דיוור אוטומטית בניגוד לרצונו יש לפנות לחברה בדואר חוזר לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.

החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” הנשמרות על גבי המחשב האישי שלך. נציין כי בעוגיות לא נשמר אף פריט מידע שיכול לזהות את המשתמש באופן אישי ושמורה לך הזכות למחוק את ה”עוגיות” הללו בכל עת באמצעות הדפדפן.